Lời Chúa đã được Mẹ Maria Phúc Âm hoá

Mẹ sửng sốt khi Thiên Thần truyền lệnh,
Chúa xuống trần theo phương cách lạ lùng.
Mẹ ngạc nhiên, nhưng liền vâng mệnh,
Mẹ để tâm và giữ kín trong lòng.

Những biến cố lạ lùng đến với Mẹ:
Chúa Giê-su nơi hang lạnh giáng sinh,
Ðến Ba Vua xấp mình thờ Con Trẻ,
Chúa Ki-tô nơi Ðền Thánh giảng kinh.

Mẹ lưu ý đến những điều Chúa nói,
Gắng hiểu thêm và suy nghĩ trong đầu.
Ðã ý thức nhưng Mẹ đâu dám hỏi,
Mẹ ở trong một cuộc sống nhiệm mầu.

Chúa Giê-su là Phúc Âm hằng sống,
Là tấm gương cho Mẹ mọi ngày qua.
Mẹ cộng tác với ơn lành sống động,
Mẹ noi theo gương Chúa đặt bầy ra.

Hình ảnh Mẹ biểu tượng cho Lời Chúa,
Diễn Lời Ngài thật toàn vẹn mọi ngày.
Lời Chúa đã được Mẹ Phúc Âm hoá,
Mẹ sống và thực hiện Ý Ngài.

Mẹ Maria, gương trọn lành vô lượng,
Cho người người, bắt chước mọi miền.
Mẹ Maria là mẫu người lý tưởng,
Noi gương Mẹ mà sống nhân hiền.

Bùi Hữu Thư 

Rate this item
(0 votes)
back to top