Sự Kiện Ngày Địa Điểm Liên Lạc
Hội Chợ Tết tại Dulles Expo Center Friday, February 02, 2018 Dulles Expo Center http://cttdva.org/lien-lac
Hội Chợ Vui Xuân tại Giáo Xứ Friday, February 09, 2018 Holy Martyrs of Vietnam Church http://cttdva.org/lien-lac