Sự Kiện Ngày Địa Điểm Liên Lạc
Thi Ðệ Tam Tam Cá Nguyệt Friday, March 17, 2017 GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 915 S Wakefield St., Arlington VA 22204
Nghỉ Lễ Phục Sinh (Thứ Sáu Tuần Thánh) Friday, April 14, 2017 GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 915 S Wakefield St., Arlington VA 22204
Thi cuối Niên Khóa Friday, May 05, 2017 GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 915 S Wakefield St., Arlington VA 22204
Lễ Bế Giảng Trường Việt Ngữ Friday, May 19, 2017 GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 915 S Wakefield St., Arlington VA 22204