Sự Kiện Ngày Địa Điểm Liên Lạc
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Friday, November 24, 2017 Holy Martyrs of Vietnam Church http://cttdva.org/lien-lac
Lễ Chúa Kito Vua Vũ Trụ Sunday, November 26, 2017 Holy Martyrs of Vietnam Church http://cttdva.org/lien-lac
Tĩnh Tâm Mùa Vọng Monday, December 11, 2017 Holy Martyrs of Vietnam Church http://cttdva.org/lien-lac
Hội Diễn Thánh Ca Giáng Sinh Sunday, December 17, 2017 Holy Martyrs of Vietnam Church http://cttdva.org/lien-lac
Chúa Nhật Vọng Giáng Sinh Sunday, December 24, 2017 Holy Martyrs of Vietnam Church http://cttdva.org/lien-lac
Giáng Sinh Monday, December 25, 2017 Holy Martyrs of Vietnam Church http://cttdva.org/lien-lac
Lễ Vọng Mẹ Thiên Chúa Sunday, December 31, 2017
Lễ Mẹ Thiên Chúa Monday, January 01, 2018 Holy Martyrs of Vietnam Church http://cttdva.org/lien-lac
Hội Chợ Tết tại Dulles Expo Center Friday, February 02, 2018 Dulles Expo Center http://cttdva.org/lien-lac
Hội Chợ Vui Xuân tại Giáo Xứ Friday, February 09, 2018 Holy Martyrs of Vietnam Church http://cttdva.org/lien-lac