Tổng Kết Chi Thu Bánh Chưng, Dưa Món & Các Khô

  • 11 Tháng 2 2017 |
  • Viết bởi  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • In
  • Email

TỔNG CHI: (Vật liệu làm bánh chưng, làm dưa món, cá khô…) $19,645.65

TỔNG THU: (Tiền bán bánh chưng, dưa món, cá khô….) $42,949.00

TỔNG CỘNG TIỀN LỜI: $23,303.35

 

back to top