Tổng Kết Chi Thu Bánh Chưng, Dưa Món & Các Khô

  • 11 Tháng 2 2017 |
  • font size
  • In
  • Email
TỔNG CHI: (Vật liệu làm bánh chưng, làm dưa món, cá khô…) $19,645.65 TỔNG THU: (Tiền bán bánh chưng, dưa món, cá khô….) $42,949.00 TỔNG CỘNG TIỀN LỜI: $23,303.35  
back to top