Cầu Xin cho Những Người Đau Yếu Bệnh Tật và các Ý Lễ Trong Tuần

  • 14 May 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Xin Cầu Nguyện

- Quí ông: Trần Quốc LÃM, Bùi CHUNG, Nguyễn TỈNH, Lục Đức THÀNH, Châu STEVE, Nguyễn DAVID, Nguyễn Mạnh ĐỨC, Nguyễn Phùng TRÂN, Nguyễn Văn SỰ, Trần Ngọc TOÀN, Nguyễn Văn CẦN, Đinh Khắc THIỆN, Nguyễn Văn TRƯƠNG, Nguyễn Văn TRÍ, Đào Duy TỂ, Phạm Trần XUÂN-KHA, Phạm Văn GIẢN, Vũ Đăng Dung, Hứa Ngọc YẾN, Nguyễn Tuấn HẢI, Phạm Công KHANH, Bùi Thượng LƯƠNG…
- Quí bà: Lương ELIZABETH, Nguyễn Thị MINH, Nguyễn Thị LOAN, Nguyễn Thị ĐÀO, Nguyễn Thị TỈNH, Nguyễn Thị KIỆM, Nguyễn PHÉP, Dương Thị TAM-PHÚC, Nguyễn MIMI, Nguyễn Thanh THỦY, Agnes PHẠM, Trần KIM-LONG, Hoàng Thị CHÚC, Nguyễn Thị ĐƯỢC, Hoàng Thị ĐÀO, Lê Thị TÚ, Trương Thị NGỌC-LIÊN, Lê Thị CẬN, Nguyễn ANNE MARIE, Lục Kim THOA, Nguyễn Thị LẮM…
- Các anh chị em: Lê BRIAN, Nguyễn PHILIP, và Trần-Hoàng ANDREW.

Ý Lễ Trong Tuần (Người xin để trong ngoặc)

Thứ Hai: 15/05/2017 Thánh Isidore
Lễ 8AM Maria Bùi Thị Thanh Sen (Bà Tuấn)
Maria Đặng Thị Nghĩa (Nguyễn Thị Lắm)
Các linh hồn (Lý Thượng Anh Tuấn)
Nguyễn Bạch Ngọc xin tạ ơn

Lễ 7PM Phêrô Trần Công Hợp (Trần Công Toàn)
Anna Nguyễn Thị Phúc (Trần Công Toàn)
Maria Đỗ Thị Hồi (Trần Công Toàn)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các đẳng linh hồn (Trần Anh Tuấn)
Đỗ Hồng Anh xin tạ ơn

Thứ Ba: 16/05/2017 Trong Tuần V Phục Sinh
Lễ 8AM Giuse Từ Ngọc Bá (gia đình)
Maria Bùi Thị Thanh Sen (Bà Tuấn)
Các linh hồn
Các linh hồn (Đoàn Trang)
Các linh hồn trong gia đình (Nguyễn Thị Lắm)

Lễ 7PM Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các đẳng linh hồn (Trần Anh Tuấn)
Đỗ Hồng Anh xin tạ ơn

Thứ Tư: 17/05/2017 Trong Tuần V Phục Sinh
Lễ 8AM Phanxicô X. Trần Dương Hùng (Phụng + Vân)
Anna Tẽo mới qua đời (Sô Phúc Hựu)
Linh hồn Nikolai Pavski (Theresa Hoàng)
Các linh hồn thân bằng quyến thuộc
Nguyễn Long xin ơn như ý
Nguyễn Phượng xin ơn chữa lành

Lễ 7PM Sơ Maria Nguyễn Thị Tâm (người thân quen)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các đẳng linh hồn (Trần Anh Tuấn)
Đỗ Hồng Anh xin tạ ơn

Thứ Năm: 18/05/2017 Thánh Gioan I, Giáo hoàng, tử đạo
Lễ 8AM Đaminh (Trần Thị Lý)
Maria Nguyễn Thị Hòa lễ giỗ 8 năm (N. Thị An)
Maria Trần xin ơn như ý
Sô Phúc Hựu xin ơn như ý

Lễ 7PM Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Linh hồn Nikolai Pavski (Theresa Hoàng)
Theresa Hoàng xin tạ ơn Chúa
Đỗ Hồng Anh xin tạ ơn

Thứ Sáu: 19/05/2017 Thánh Phanxicô Coll y Guitart, O.P., linh mục. Lễ nhớ
Lễ 8AM Giuse Nguyễn Quốc Ấn (Nguyễn Thúy Mai)
Giuse Nguyễn Văn Tuân (Đỗ Thị Tâm)
Maria Lý Hoa Hường (Lý Hoa Thu)
Lễ 7PM Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Theresa Hoàng)

Thứ Bảy: 20/05/2017 Thánh Bênađinô Xiêna, linh mục
Lễ 8AM Đaminh Phạm Văn Hiền lễ giỗ (gia đình)
Giuse Nguyễn Quốc Ấn (Nguyễn Thúy Mai)
Giuse Vũ Đình Tân (Vũ Đức Nhận)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Maria Phạm Thị Y (Vũ Đức Nhận)
Maria Vũ Thị Liễm lễ giỗ (gđ. Sự Lan)
Lý Hoa Thu xin ơn bình an

Chúa Nhật VI Phục Sinh: 20/05/2017 - Lễ 6 giờ chiều
Đôminicô Phạm Văn Hiển (Phạm Văn Ninh)
Gioan Baotixita Lý Văn Kịch (Phụ huynh Đoàn TNTT)
Giuse Trần Thiện Triệu, lễ giỗ (các con & các cháu)
Phêrô Nguyễn Thanh Bình (gđ. Hùng - Vân và các cháu)
Phêrô Nguyễn Thanh Bình (Mợ và các em: Anh, Linh, Thủy, Châu, Nữ)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (Đào Thị Lợi)
Anna Nguyễn Thị Chuộng (Phạm Văn Ninh)
Maria Bùi Thị Thanh Sen (PTO friends)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Trần Kim Long)
Xin Chúa ban tự do, quyền sống, nhân quyền và công lý cho dân tộc Việt Nam

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật VI Phục Sinh: 20/05/2017 - Lễ 7 giờ tối
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Cha Giuse Trần Văn Huân (Đặng Sơn Kỳ)
Gioan Baotixita Lý Văn Kịch (gia đình các con)
Phaolô và Anna Phương Trần (Đặng Sơn Kỳ)
Maria Bùi Thị Hạc (Đinh Quang Khanh)
Têrêsa Nguyễn Thị Thái (Nguyễn Văn Vĩnh)
Các linh hồn (anh chị Thái Trâm)
Các linh hồn ân nhân (bà Đoan)

Chúa Nhật VI Phục Sinh: 21/05/2017 - Lễ 7 giờ sáng
Đôminicô Vũ Trọng Hiền (gđ. Vũ Trọng Hiền)
Giacôbê Bùi Văn Thành
Gioakim Nguyễn Văn Ấn (Lan Toner)
Giuse Nguyễn Hữu Nhàn (gia đình Trần Thị Thanh)
Giuse Nguyễn Văn Ngôn lễ giỗ (Nguyễn Trường)
Giuse Trần Thiện Triệu, lễ giỗ (các con & các cháu)
Phaolô Nguyễn Thuận (gđ. Nguyễn Trí Thống)
Phêrô Hồ Văn Nhứt (Anna Hồ Thu Vân)
Phêrô Nguyễn Văn Minh lễ giỗ (gđ. Nguyễn Duy An)
Phêrô Trần Văn Khánh (ÔB. An Anh)
Anna Trần Thị Nhị (Bạn Costco của Xuân)
Catarina Đào Thị Mót (Anna Hồ Thu Vân)
Lucia Trần Thị Miên (gđ. Hy Phương)
Maria Nguyễn Thị Bê (Lý Hoa Thu)
Maria Nguyễn Thị Ngon (gđ. Đặng Tiến)
Maria Trần Thị Khanh (Trần Loan Anh)
Nguyễn Rina xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria
Mai Lâm xin ơn chữa lành cho Bernard Lâm
Chúa Nhật VI Phục Sinh: 21/05/2017 - Lễ 9 giờ 30 sáng
Anrê Huỳnh Hồng Phong (vợ và con trai)
Đaminh Phạm Văn Hiền lễ giỗ (gia đình)
Đaminh Phạm Văn Hiền lễ giỗ (gia đình)
Đôminicô Bùi Kim Sơn (gđ. Bùi Quốc Nam)
Đôminicô Vũ Trọng Hiền (gđ. Vũ Trọng Hiền)
Giuse Lê Văn Giai (Lê Diệp)
Maria Nguyễn Thị Khiết (Lê Diệp)
Giuse Nguyễn Duy Quang (gđ. Hoàng)
Giuse Nguyễn Trung Sơn (Nguyễn Kim Chi)
Giuse Nguyễn Văn Ngôn lễ giỗ (Trường Nguyễn)
Giuse Trần Thiện Triệu, lễ giỗ (các con & các cháu)
Micae Hồ Ngọc Hội (Ngô Thị Tuyết Mai)
Phaolô Ngô Bát Khải (Ngô Thị Tuyết Mai)
Phaolô Ngô Vương Toại (Ngô Thị Tuyết Mai)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Phêrô Trần Hữu Hậu xin tạ ơn
Tôma Nguyễn Văn Phương lễ giỗ 2 năm (gđ. Sự Lan)
Tôma William Murphy (Túc Nguyễn)
Vincentê Đỗ Xuân Hồng (vợ và các con cháu)
Anna Hoàng Thị Ngọc Vân (gđ. Vũ Trọng Hiền)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Anna Ngô Thị Hạnh (gđ. Hoàng)
Anna Nguyễn Thị Minh Tâm (Phạm Đình Tuyên)
Maria Đào Thị Len (Bùi Duy)
Maria Ngô Thị Tuyết Trinh (Ngô Thị Tuyết Mai)
Maria Nguyễn Thị Ba (Phạm Văn Giấy)
Maria Nguyễn Thị Như (Ngô Thị Tuyết Mai)
Maria Phạm Thị Bé (gia đình Thu Liêm và Hùng Hằng)
Maria Phạm Thị Tươi (Nguyễn Kim Chi)
Maria Trương Thị Thỉnh (Bà Riễm)
Maria Vũ Thị Liễm lễ giỗ (gđ. Sự Lan)
Têrêsa Vũ Thị Tuyết Mai lễ giỗ (Vũ Tuấn Hùng)
Các linh hồn (Phạm Cường)
Các linh hồn mới qua đời trong nhà già Ever Green
Các linh hồn nơi luyện ngục (Trần Anh Tuấn)
Các linh hồn tổ tiên nội ngoại (Nguyễn Thanh Xuân)
Gia đình bà Riễm xin lễ kính Đức Mẹ
Nguyễn Ly xin tạ ơn
Âu Mỹ Linh xin ơn tin cậy mến
Bạch Ngọc xin ơn bình an và như ý
Hoàng Dung xin ơn bình an và như ý
Nguyễn Thị Huyền xin ơn bình an
Vũ Mai Hương xin tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, xin ơn bình an và sức khỏe cho gia đình
Xin Chúa ban tự do, quyền sống, nhân quyền và công lý cho dân tộc Việt Nam

Chúa Nhật VI Phục Sinh: 21/05/2017 - Lễ 12 giờ trưa
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Cha Antôn Trịnh Ngọc Văn (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Bà cố Maria Nguyễn Thị Thuần (anh chị Vũ Xuân Đức)
Antôn Nguyễn Văn Thắm (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Antôn Nguyễn Văn Thiết (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Antôn Trịnh Tuận (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Đôminicô Vũ Trọng Hiền (gđ. Vũ Trọng Hiền)
Giacôbê Nguyễn Văn Lý (Hoàng Trang)
Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Liêm (gia đình)
Gioan Baotixita Trương Văn Hoành (Trương P. Trang)
Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Giuse Đặng Văn Minh (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Giuse Nguyễn Quang Yên (gđ. Hải và Hạnh)
Giuse Nguyễn Trung Hiệp lễ giỗ
Giuse Trần Thiện Triệu, lễ giỗ (các con & các cháu)
Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Rễ (Vũ Nguyễn)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Tôma Vũ Gia Thúc lễ giỗ
Linh hồn Nguyễn Văn Đức và Tống Thị Mến (gđ. Nguyễn)
Anna Hoàng Thị Ngọc Vân (gđ. Vũ Trọng Hiền)
Anna Maria Têrêsa Nguyễn Anh Tuấn (Trang Hoàng)
Helena Ngô Quý Thùy Dương (gđ. Scott Hùng Hoàng)
Jeanne d'Arc Phạm Diệu Nữ (Gwen Le)
Ysave Trương Thị Ngọc Bích (Trương Phương Trang)
Mácta Trương Thị Lạc (gia đình Trương Thị Xuân)
Maria Bùi Thị Tốt (Thu Thủy)
Maria Nguyễn Thanh Vân (Trang Hoàng)
Maria Nguyễn Thị Hỗ (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Maria Nguyễn Thị Tám (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Maria Theresa Trịnh Thu Hà (Gia Tùy Trịnh)
Các linh hồn (Phạm Cường)
Các linh hồn tiên nhân (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Các linh hồn trong thân tộc và các linh hồn (gđ. Nguyễn)
Hoàng Kim Dung xin ơn bình an
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình xin ơn bình an

Chúa Nhật VI Phục Sinh: 21/05/2017 - Lễ 7 giờ tối
Giuse Nguyễn Văn Khôi (Nguyễn Thị Vinh)
Giuse Trần Thiện Triệu, lễ giỗ (các con & các cháu)
Phaolô Nguyễn Thuận (gđ. Nguyễn Trí Thống)
Stephano Lê Thanh Nghị (Vũ Thị Hồng Vân)
Agela Đào Thị Tuyết Mai (Đào Thị Tuyết Hằng)
Anna Đỗ Thị Viền (Nguyễn Thị Vinh)
Catarina Trương Thị Ngân (Bien Lien)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (gđ. Bà Riễm)
Các linh hồn (gia đình)

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật VI Phục Sinh: 21/05/2017 - Lễ 2 giờ chiều
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Các linh hồn (Phong H. Nguyen)

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật VI Phục Sinh: 21/05/2017 - Lễ 7 giờ tối
Giuse Kevin (bà Đoan)
Anna Phạm Thị Vy (Vũ Minh)
Maria Đắc mới qua đời (Nguyễn Điều)
Tạ ơn Chúa đã cho bà Phùng Thị Cho thọ 80 tuổi
Anh chị Thái Trâm xin ơn bình an cho gia đình

 

back to top