Chúc Mừng Các Em Mới Được Lãnh Nhận Bí Tích Rửa Tội (01/10/2017)

  • 07 October 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

• Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Trọng Zayne

• Phaolô Nguyễn Phạm Vincent
• Cecilia Phạm Lan-Anh Angela
• Maria Nguyễn Lee Chloe
• Têrêsa Huỳnh Ann Charlie
• Têrêsa Nguyễn Trương Vanna
• Têrêsa Phạm Hồng-Ân Grace

 

back to top