Chúc Mừng Tân Ban Chấp Hành Hội Cao Niên Phêrô Lê Tùy

  • 07 October 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

 

Trong buổi họp ngày 17 tháng 9, 2017 của Hội Cao Niên đã bầu lại ban chấp hành như sau:

Hội trưởng: Nguyễn Đức Khiêm
Thư ký: Bùi Hữu Thư
Thủ quỹ: Cao Xuân Minh

Nhiệm kỳ 4 năm, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10, 2017 và mãn nhiệm vào ngày 11 tháng 10, 2021.

 

back to top