Hạn Chót Gửi Lại Vé Số 2017 Car Raffle

  • 15 April 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Dù quý vị có tham gia hay không, xin vui lòng trả lại các vé chưa bán được hay cuống vé của những vé đã bán về cho Văn Phòng Giáo Xứ. Văn Phòng Xổ Số của Tiểu Bang Virginia đòi hỏi ban tổ chức phải nắm vững tất cả các vé số cho cuộc xổ số này, vì các vé số chưa bán có thể bị người khác lạm dụng. Xin vui lòng bỏ vào phòng bì được đính kèm và gửi trả về các vé số chưa bán và các cuống vé của các vé số đã bán được.

Quý vị có thể gửi bằng bưu điện hoặc trao lại cho Văn Phòng Giáo Xứ. Sau cuối ngày Thứ Hai, ngày 17 tháng 4, 2017, các vé số và cuống vé số nộp trễ sẽ không được chấp nhận.

Giáo xứ xin chân thành cảm tạ lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em đã hy sinh đóng góp công sức và tài chánh cho các sinh hoạt và việc bảo trì các cơ sở Nhà Chúa. Xin Thiên Chúa đầy lòng nhân ái tiếp tục đổ tràn muôn vạn muôn hồng ân xuống trên quý ông bà, anh chị em và toàn thể quý quyến.

Chân thành cảm tạ.

 

back to top