Tuần Chín Ngày Kính Đức Chúa Thánh Thần

  • 14 May 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Ngày 25 tháng 5: Khởi đầu tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh; kinh Tin Kính, và kinh Chúa Thánh Thần “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống...”

 

back to top