Lịch Phục Vụ Công Giáo

  • 24 March 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 26.03 THỨ HAI TUẦN THÁNH.

Thứ Ba, 27.03 THỨ BA TUẦN THÁNH.
Thứ Tư, 28.03 THỨ TƯ TUẦN THÁNH.
Thứ Năm, 29.03 THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Ban sáng: THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU.
Ban tối: THÁNH LỄ TIỆC LY.
Thứ Sáu, 30.03 THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
Hôm nay giữ chay và kiêng thịt.
Thứ Bảy, 31.03 THỨ BẢY TUẦN THÁNH.
Ban tối: LỄ VỌNG CHÚA PHỤC SINH.
Chúa Nhật, 01.04 CHÚA NHẬT PHỤC SINH. CHÚA SỐNG LẠI. LỄ TRỌNG.

 

back to top