Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngà 20-26 Tháng 8, 2018

  • 19 August 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 20.08 Thánh Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Ba, 21.08 Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.

Thứ Tư, 22.08 Đức Ma-ri-a Nữ Vương. Lễ nhớ.
Thứ Năm, 23.08 Thánh Rô-sa Lima, trinh nữ.
Thứ Sáu, 24.08 Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ. Lễ kính.
Thứ Bảy, 25.08 Thánh Lu-y; Thánh Giu-se Ca-la-xan, linh mục.
Chúa Nhật, 26.08 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – NĂM B.

 

back to top