Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 05 - 11 Tháng 2, 2018

  • 04 February 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 05.02 Thánh A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Ba, 06.02 Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, tử đạo tại Nhật Bản. Lễ nhớ.
Thứ Tư, 07.02 Trong Tuần V Thường Niên.
Thứ Năm, 08.02 Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni. Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ.
Thứ Sáu, 09.02 Trong Tuần V Thường Niên.
Thứ Bảy, 10.02 Thánh Cô-lát-ti-ca, trinh nữ. Lễ nhớ.
Chúa Nhật, 11.02 CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.

 

back to top