Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 09-15 Tháng 7, 2018

  • 07 July 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 09.07 Thánh Au-gus-ti-nô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa. Thánh Gio-an Cô-lô-ni-a, O.P., Linh mục và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Ba, 10.07 Trong Tuần XIV Thường Niên.
Thứ Tư, 11.07 Thánh Bê-nê-đic-tô, Viện phụ. Lễ nhớ.
Thứ Năm, 12.07 Thánh A-nê Lê Thị Thành (Bà Đê), giáo dân, tử đạo Việt Nam. Bổn mạng ca đoàn A-nê Lê Thị Thành.
Thứ Sáu, 13.07 Thánh Hen-ri-cô.
Thứ Bảy, 14.07 Thánh Ka-te-ri Te-kak-wi-tha, trinh nữ. Lễ nhớ.
Chúa Nhật, 15.07 CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – NĂM B.

 

back to top