Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 26 Tháng 6 - Ngày 2 Tháng 7

  • 24 June 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 26.06 Trong Tuần XII Thường Niên.

Thứ Ba, 27.06 Thánh Xirilô, giám mục Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh.
Thứ Tư, 28.06 Sáng: Thánh Irênê, giám mục, tử đạo, lễ nhớ.
Chiều: Lễ Vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ. Lễ trọng.
Thứ Năm, 29.06 Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ. Lễ trọng.
Thứ Sáu, 30.06 Các thánh tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rôma.
Thứ Bảy, 01.07 Thánh Junípero Serra, linh mục.
Chúa Nhật, 02.07 CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A.

 

back to top