Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 8 - 14 Tháng 1, 2017

  • 07 January 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 08.01 Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa. Lễ kính.

Thứ Ba, 09.01 Trong Tuần I Thường Niên.
Thứ Tư, 10.01 Trong Tuần I Thường Niên.
Thứ Năm, 11.01 Trong Tuần I Thường Niên.
Thứ Sáu, 12.01 Trong Tuần I Thường Niên.
Thứ Bảy, 13.01 Thánh Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Thánh Đa-minh Phạm Trọng Khảm, quan án; Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả, cai tổng và Thánh Lu-ca Phạm Trọng Thìn, cai tổng, tử đạo Việt Nam.
Chúa Nhật, 14.01 CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.

 

back to top