Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 9 - 15 Tháng 10, 201

  • 07 October 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 09.10 Thánh Đi-ô-ni-xi-ô (Dionysius), giám mục và các bạn tử đạo. Thánh Gio-an Lê-ô-nac-đi, linh mục. Thánh Lui Bêtran, O.P., linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Ba, 10.10 Trong Tuần XXVII Thường Niên.
Thứ Tư, 11.10 Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng. Thánh Phê-rô Lê Tuỳ, linh mục (U1833), tử đạo Việt Nam.
Thứ Năm, 12.10 Tuần XXVII Thường Niên.
Thứ Sáu, 13.10 Trong Tuần XXVII Thường Niên.
Thứ Bảy, 14.10 Thánh Cal-lit-tô I (Callistus I), giáo hoàng, tử đạo.
Chúa Nhật, 15.10 CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.

 

back to top