Lịch Phụng Vụ Công Giáo Mồng 3-4 tháng 4, 2017

  • 01 Tháng 4 2017 |
  • font size
  • In
  • Email
Thứ Hai, 03.04 Trong Tuần V Mùa Chay. Thứ Ba, 04.04 Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.Thứ Tư, 05.04 Trong Tuần V Mùa Chay.Thứ Năm, 06.04 Thứ Năm Tuần V Mùa Chay. Thứ Năm đầu tháng.Thứ Sáu, 07.04 Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay. Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Baotixita La San, linh mục.Thứ Bảy, 08.04 Bảy Tuần V Mùa Chay. Thứ Bảy đầu tháng.Chúa Nhật, 09.04 CHÚA NHẬT LỄ LÁ.  
back to top