Lịch Phụng Vụ Công Giáo Mồng 3-4 tháng 4, 2017

  • 01 April 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 03.04 Trong Tuần V Mùa Chay.

Thứ Ba, 04.04 Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Thứ Tư, 05.04 Trong Tuần V Mùa Chay.
Thứ Năm, 06.04 Thứ Năm Tuần V Mùa Chay. Thứ Năm đầu tháng.
Thứ Sáu, 07.04 Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay. Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Baotixita La San, linh mục.
Thứ Bảy, 08.04 Bảy Tuần V Mùa Chay. Thứ Bảy đầu tháng.
Chúa Nhật, 09.04 CHÚA NHẬT LỄ LÁ.

 

back to top