Mùa Thường Niên

  • 07 January 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Ngoài những mùa có đặc tính riêng biệt, còn lại 33 hoặc 34 tuần trong chu kỳ năm phụng vụ. Trong các tuần lễ này, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô; nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật, thời gian này gọi là Mùa Thường Niên (Quanh Năm).

Năm nay, mùa Thường Niên bắt đầu từ Thứ Ba, mồng 9 tháng 1, và kéo dài đến hết Thứ Ba, ngày 13 tháng 2, trước Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu của Mùa Chay; rồi sẽ bắt đầu lại từ Thứ Hai, ngày 21 tháng 5, sau Chúa Nhật lễ Hiện Xuống và kết thúc trước giờ Kinh Chiều I Chúa Nhật I Mùa Vọng.

Chúa Nhật: Bài Đọc Năm B.

Bài đọc các ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II).

 

back to top