Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hợp Nhất

  • 07 January 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1 là tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần lễ này, có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất.

 

back to top