×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

Ai là người thân cận của tôi?

  • Written by
TIN MỪNG : Lc 10,25-37 Ai là người thân cận của tôi ? Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Một hôm, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời…

Một Trang Sách Mới

Một Trang Sách Mới Hôm qua đã trở thành dĩ vãng,Chìm sâu thật kín trong tim tôi.Với bình minh mới vừa ló rạng,Để cho ký ức bị chôn vùi. Một trang sách mới chưa được viết,Một câu chuyện chưa ai thấu qua.Với những điều chưa ai được biết,Thì giờ đây…

Thứ Tư, Tuần XIII Thường Niên, Năm C

  • Written by
Thứ Tư, Tuần XIII Thường Niên, Năm C THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng.  SỐNG LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 16,13-19 Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Một hôm, khi Đức Giê-su đến…

Chúa Nhật, Tuần XIII Thường Niên, Năm C

  • Written by
SỐNG LỜI CHÚA TIN MỪNG : Lc 9,51-62 Đức Giê-su nhất quyết đi Giê-ru-sa-lem. Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ…

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên, Năm C

  • Written by
Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên, Năm C SỐNG LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 8,5-17 Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Thứ Tư, Tuần XII Thường Niên, Năm C

  • Written by
SỐNG LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 7,15-20 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.  Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt…

Thứ Bảy, Tuần Thứ 6 Phục Sinh, Năm C

  • Written by
SỐNG LỜI CHÚA TIN MỪNG : Ga 16,23b-28 Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em…

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm C

  • Written by
SỐNG LỜI CHÚA TIN MỪNG : Ga 24,46-53 Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : “Có lời Kinh Thánh chép…