Chương Trình Phụng Vụ Tháng 10, 2018 – Tháng Mân Côi

  • 30 September 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh nầy.

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

 Thứ Hai, mồng 1 tháng 10: Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Bổn mạng Đạo Binh Hồn Nhỏ.

 Thứ Ba, mồng 2 tháng 10: Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.

 Thứ Năm, mồng 4 tháng 10: Thánh Phan-xi-cô As-si-si, tu sĩ. Lễ kính.

 Thứ Sáu, mồng 5 tháng 10: Sau Thánh Lễ 7 giờ tối, Phong Trào Tông Đồ Fatima phụ trách giờ chầu lượt như mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng.

 Chúa Nhật, mồng 7 tháng 10: Chúa Nhật XXVII Thường Niên. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Bổn mạng Phong Trào Tông Đồ Fatima. Khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng.

 Thứ Năm, ngày 11 tháng 10: Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII. Thánh Phê-rô Lê Tùy, linh mục, tử đạo Việt Nam. Bổn mạng Hội Cao Niên.

 Thứ Sáu, ngày 12 tháng 10: Sau Thánh Lễ 7 giờ tối, Hội Cao Niên và Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách giờ suy niệm và lần hạt Mân Côi trước Thánh Thể.

 Chúa Nhật, ngày 14 tháng 10: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên.
 Thứ Hai, ngày 15 tháng 10: Thánh Tê-rê-sa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

 Thứ Tư, ngày 17 tháng 10: Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Lễ giỗ 4 năm cha cố Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P.

 Thứ Năm, ngày 18 tháng 10: Thánh Lu-ca, Tác Giả Sách Tin Mừng. Lễ kính.

 Thứ Sáu, ngày 19 tháng 10: Sau Thánh Lễ 7 giờ tối, Hội Liên Minh Thánh Tâm & Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách giờ suy niệm và lần hạt Mân Côi trước Thánh Thể.

 Chúa Nhật, ngày 21 tháng 10: Chúa Nhật XXIX Thường Niên.

 Thứ Hai, ngày 22 tháng 10: Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II. Bổn mạng ca đoàn Thánh Gioan Phaolô II.

 Thứ Sáu, ngày 26 tháng 10: Sau Thánh Lễ 7 giờ tối, Ban Phụng Vụ & Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa phụ trách giờ suy niệm và lần hạt Mân Côi trước Thánh Thể.

 Chúa Nhật, ngày 28 tháng 10: Chúa Nhật XXX Thường Niên.

Thứ Năm, mồng 1 tháng 11. Các Thánh Nam Nữ. Lễ trọng & buộc: Tại Giáo Xứ có các Thánh Lễ:

- Ngày 31 tháng 10: Lễ vọng 7 giờ tối Thứ Tư.
- Ngày 1 tháng 11: Lễ 8 giờ sáng; 12 giờ trưa; 7 giờ tối và 9 giờ tối.

Thứ Sáu, mồng 2 tháng 11. Cầu cho các tín hữu đã qua đời.

- Tại Giáo Xứ có các Thánh Lễ: 8 giờ sáng và 7 giờ tối.
- Tại nghĩa trang National Memorial Park sẽ có Thánh Lễ được cử hành lúc 10 giờ sáng.
- Tại nghĩa trang Fairfax Memorial Park sẽ có Thánh Lễ được cử hành lúc 10 giờ sáng.

 

back to top