Danh Sách Các Ban, Ngành, Hội Đoàn, Ca Đoàn Thay Phiên Chịu Trách Nhiệm Bán Hàng Quán Và Thức Ăn

  • 30 September 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Chúa Nhật, mồng 7 tháng 10: Ca đoàn Cecilia

Chúa Nhật, ngày 14 tháng 10: Đoàn TNTT Thánh Tâm
Chúa Nhật, ngày 21 tháng 10: Ca đoàn Ave Maria
Chúa Nhật, ngày 28 tháng 10: Hội CBMCG
Chúa Nhật, ngày 11 tháng 11: Đoàn TNTT Thánh Tâm
Chúa Nhật, ngày 18 tháng 11: Còn trống (Available)
Chúa Nhật, ngày 25 tháng 11: Hội CBMCG
Chúa Nhật, mồng 2 tháng 12: Ca đoàn Cecilia
Chúa Nhật, mồng 9 tháng 12: Còn trống (Available)
Chúa Nhật, ngày 16 tháng 12: Còn trống (Available)
Chúa Nhật, ngày 23 tháng 12: Hội HCBMCG
Chúa Nhật, ngày 30 tháng 12: Còn trống (Available)

 

back to top