Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Xin Cầu Nguyện

  • 12 August 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Xin Cầu Nguyện

- Quí ông: Trần Quốc LÃM, Nguyễn TỈNH, Lục Đức THÀNH, Châu STEVE, Nguyễn DAVID, Nguyễn Mạnh ĐỨC, Nguyễn Văn SỰ, Trần Ngọc TOÀN, Nguyễn Văn CẦN, Đinh Khắc THIỆN, Nguyễn Văn TRƯƠNG, Nguyễn Văn TRÍ, Đào Duy TỂ, Phạm Trần XUÂN-KHA, Phạm Văn GIẢN, Vũ Đăng DUNG, Hứa Ngọc YẾN, Nguyễn Tuấn HẢI, Phạm Công KHANH, Bùi Thượng LƯƠNG, Nguyễn Viết BỘ.
- Quí bà: Lương ELIZABETH, Nguyễn Thị MINH, Nguyễn Thị LOAN, Nguyễn Thị ĐÀO, Nguyễn Thị TỈNH, Nguyễn Thị KIỆM, Nguyễn PHÉP, Dương Thị TAM-PHÚC, Nguyễn MIMI, Nguyễn Thanh THỦY, Agnes PHẠM, Trần KIM-LONG, Hoàng Thị CHÚC, Nguyễn Thị ĐƯỢC, Hoàng Thị ĐÀO, Trương Thị NGỌC-LIÊN, Lê Thị CẬN, Nguyễn ANNE MARIE, Lục Kim THOA, Nguyễn Thị LẮM.
- Các anh chị em: Nguyễn PHILIP, và Trần-Hoàng ANDREW.

Ý Lễ Trong Tuần (Người xin để trong ngoặc)

Thứ Hai: 14/08/2017 Sáng: Thánh Macximilianô Kônbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ
Lễ 8AM Giuse Hiu Minh Quí (vợ, các con và cháu)
Phanxicô Xaviê Trần Văn Giang (Túc Nguyễn)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Hạnh (Loan Nguyễn)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Têrêsa Maria Lan Edmonds mới qua đời (gx)
Hai linh hồn Maria
Các linh hồn
Các linh hồn và ông bà tổ tiên
Cầu cho các Đẳng (Túc Nguyễn)
Nguyễn T. Anh xin tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh

Thứ Hai: 14/08/2017 Chiều: Lễ Vọng Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng
Lễ 7PM Phêrô Lai Quan lễ giỗ (Tang Phung)
Margatita Mai Lee (Robert Lee)
Têrêsa Maria Lan Edmonds mới qua đời (gđ)
Các linh hồn (Vincentê Nguyễn Văn Độ)
Thứ Ba: 15/08/2017 Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng và buộc
Lễ 8AM Đaminh Vũ Quang Tình (Joseph Nguyen)
Giuse Bùi Văn Hưng (Thúy Đào)
Giuse Hiu Minh Quí (vợ, các con và cháu)
Giuse Nguyễn V. Phùng (Thúy Đào)
Giuse Vương Quốc An (Nguyễn Thị Phượng)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Rôcô Đỗ Thị Thanh Hà (Anne Nguyễn)
Rôcô Vũ Văn An (Anne Nguyễn)
Anna Nguyễn Thị Hài (Nguyen Duc)
Maria Ngọc Nga xin tạ ơn và bình an
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Phạm Thị Hạc (Thúy Đào)
Maria Vũ Thị Bấc (Joseph Nguyen)
Têrêsa Phạm Thị Sâm lễ giỗ (Nguyễn Phượng)
Têrêsa Maria Lan Edmonds mới qua đời (gx)
Các linh hồn (Thúy Đào)
Lê Nga xin tạ ơn và xin ơn bình an
Bà Lê Tâm xin lễ bình an (Lương Bạch Vân)
Lý Phương Thảo xin ơn bình an cho gia đình
Nguyễn Văn Chuẩn xin cho người thân được ơn trở lại
Nguyễn Thị Phượng xin ơn bình an cho Maria Nguyễn Thị Hồng Ngọc ngày bổn mạng
Nguyễn T. Anh xin tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, các Thánh và cha Trương Bửu Diệp

Lễ 12PM Đôminicô Nguyễn Ngọc Phương (Phương Thoa)
Têrêsa Maria Lan Edmonds mới qua đời (gx)
Các linh hồn (Joseph Nguyen)
Nguyễn Văn Chuẩn xin cho người thân được ơn trở lại

Lễ 7PM Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Đaminh Nguyễn Văn Quản lễ giỗ 1 năm (Nguyễn Thống Nữ)
Gioan Baotixita Vũ Đình Duyên (gia đình)
Giuse Bùi Văn Hưng (Huỳnh Trâm)
Giuse Bùi Văn Ngọc (Thúy Đào)
Giuse Đặng Trần Hùng (Nguyễn Thống Nữ)
Giuse Huỳnh Tòng (Huỳnh Hữu Nghĩa)
Giuse Nguyễn Văn Thời (Huỳnh Trâm)
Margatita Mai Lee (Robert Lee)
Maria Bùi Then (Thúy Đào)
Maria Bùi Thị Chung (Huỳnh Trâm)
Michelle Sieve (Thúy Đào)
Têrêsa Maria Lan Edmonds mới qua đời (gđ)
Linh hồn Giuse và Maria (Huỳnh Trâm)
Các linh hồn (Nguyễn Hương)
Các linh hồn (Huỳnh Trâm)
Các linh hồn nội ngoại (Huỳnh Trâm)
Các linh hồn ông bà tổ tiên (Nguyễn Văn Độ)
Các linh hồn ông bà tổ tiên (Nguyễn Hương)
Nguyễn Hương mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
Huỳnh Lộc xin tạ ơn và xin ơn như ý
Thanh Thủy xin ơn bình an
Thúy Đào xin tạ ơn
Nguyễn Văn Chuẩn xin cho người thân được ơn trở lại

Lễ 9PM Đaminh Nguyễn Văn Quản lễ giỗ 1 năm (Nguyễn Thống Nữ)
Gioan P.N. Huy Triết (Nguyễn Phương Thoa)
Giuse Đặng Trần Hùng (Nguyễn Thống Nữ)
Maria Cao Thị Thắm (gđ. Nguyễn Thống Nữ)
Têrêsa Maria Lan Edmonds mới qua đời (gx)
Nguyễn Văn Chuẩn xin cho gia đình được bình an

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Lễ 9PM Anna Mácta Nguyễn Thị Hồng Vân (Nguyễn Thị Hồng Lê)

Thứ Tư: 16/08/2017 Thánh Stêphanô Hungary
Lễ 8AM Giuse Hiu Minh Quí (Vợ, các con và cháu)
Giuse Nguyễn Văn Giáng (Nguyễn Im, các con)
Micae Nguyễn Quốc Thảo (Nguyễn Phụng Anh)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Philip Nguyễn Minh Thiện (Anh T. Nguyen)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Têrêsa Maria Lan Edmonds mới qua đời (gx)
Các linh hồn
Các linh hồn (Nguyễn Hoàng Phượng)
Các đẳng linh hồn (Anh T. Nguyen)
Nguyễn Văn Chuẩn xin cho gia đình được bình an

Lễ 7PM Gioan Baotixita Vũ Đình Duyên (gia đình)
Margatita Mai Lee (Robert Lee)
Têrêsa Maria Lan Edmonds (gia đình)

Thứ Năm: 17/08/2017 Trong Tuần XIX Thường Niên
Lễ 8AM Sơ Maria Nguyễn Thị Tâm lễ giỗ 1 năm (người thân quen)
Giuse Hiu Minh Quí (Vợ, các con và cháu)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Têrêsa Maria Lan Edmonds mới qua đời (gx)
Các linh hồn tổ tiên ông bà
Đoàn Thu Trang xin ơn bình an
Nguyen Thị Anh xin lễ bình an cho gia đình và công việc cho Anna

Lễ 7PM Sơ Maria Nguyễn Thị Tâm lễ giỗ 1 năm (người thân quen)
Gioan Baotixita Vũ Đình Duyên (gia đình)
Phanxicô X. Trần Dương Hùng (Phụng + Vân)
Simon Nguyễn Dân lễ giỗ (Nguyễn Cường)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Năm Linh)
Margatita Mai Lee (Robert Lee)
Catarina Huỳnh Thị Toán (Nguyễn Cường)
Têrêsa Maria Lan Edmonds mới qua đời (gđ)
Theresa Hoàng xin tạ ơn Chúa
Nghi thức phát tang cho gia đình bà Têrêsa Maria Lan Edmonds

Thứ Sáu: 18/08/2017 Trong Tuần XIX Thường Niên
Lễ 8AM Sơ Maria Phú Đức (Nguyễn Phụng Anh)
Giuse Hiu Minh Quí (vợ, các con và cháu)
Phêrô
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Đỗ Thị Hiên (Nguyễn Phụng Anh)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Têrêsa Maria Lan Edmonds mới qua đời (gx)
Các linh hồn
Nguyễn T. Anh xin ơn bình cho mọi người trong gia đình

Lễ 7PM Gioan Baotixita Vũ Đình Duyên (gia đình)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Năm Linh)
Margatita Mai Lee (Robert Lee)
Têrêsa Maria Lan Edmonds mới qua đời (gđ)
Các linh hồn (Theresa Hoàng)

Thứ Bảy: 19/08/2017 Thánh Gioan Ơđơ, linh mục
Lễ 8AM Giuse Phạm Ngọc Thanh (Phạm Ngọc Quỳnh)
Đaminh Vũ Thuận (gđ. Nguyễn)
Giuse Hiu Minh Quí (vợ, các con và cháu)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Maria Đào Thị Len (Bùi Quang Duy)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Têrêsa Maria Lan Edmonds mới qua đời (gx)
Các linh hồn thân bằng quyến thuộc
Bùi Thị Hồi xin tạ ơn
Nhóm Tông Đồ Chúa tình thương xin ơn bình an cho đoàn viên

Lễ 1PM Thánh lễ an táng BÀ TÊRÊSA-MARIA LAN EDMONDS

Chúa Nhật XX Thường Niên: 19/08/17 - 6 giờ chiều
Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan (gđ. Thúy Vịnh)
Gioan Baotixita Lý Văn Kịch (Đoàn TNTT - Thánh Tâm)
Gioan Baotixita Vũ Đình Duyên (gia đình)
Phaolô Trần Đức Thanh (Cường + Vân Anh)
Phaolô Trần Đức Xuân (Cường + Vân Anh)
Phêrô Nguyễn Thanh Bình (gđ. Hùng Vân và các cháu)
Anna Nguyễn Thị Chín (Cường + Vân Anh)
Mácta Lê Thị Lý (gđ. Thúy Vịnh)
Margatita Mai Lee (Robert Lee)
Maria Gorreti Nguyễn Thị Tằng (Lưu Hà)
Têrêsa Maria Lan Edmonds mới qua đời (gia đình)
Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật XX Thường Niên: 19/08/17 - 7 giờ tối
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Gioan Baotixita Lý Văn Kịch (gia đình các con)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Nguyễn Kim Quy)
Anna Đinh Thị Cân (Nguyễn Trọng Hải)
Maria Bùi Thị Hạc (Đinh Quang Khanh)
Têrêsa Nguyễn Thị Thái (Nguyễn Văn Vinh)

Chúa Nhật XX Thường Niên: 20/08/17 - 7 giờ sáng
Anrê Kiều Văn Khá (Kiều Văn Bi)
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân (gđ. Cường Chi)
Đaminh Trần Quang
Giuse Đoàn Quang Vũ (Lê Thị Huệ)
Giuse Hiu Minh Quí (vợ, các con và cháu)
Giuse Nguyễn Hữu Nhàn (gia đình Trần Thị Thanh)
Giuse Phạm Bá Kiểm (Tý và Lộc)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Phêrô Bùi Văn Chung (Solace Day Spa)
Phêrô Hồ Văn Nhứt (Anna Hồ Thu Liễu)
Phêrô Phạm Văn Quỳnh (gđ. Thảo Phạm)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (gđ. Cường Chi)
Anna Hoàng Thị Kiệm (Lan Toner)
Anna Kathy Đoàn (Lê Thị Huệ)
Catarina Đào Thị Mót (Anna Hồ Thu Liễu)
Lucia Trần Thị Miên (gđ. Hy Phương)
Maria Chiên Việt Nam mới qua đời (gđ. Ngô)
Maria Đoàn Thị Diễm Trang (Lê Thị Huệ)
Maria Nguyễn Thị Cẩm Vân (Kiều Văn Bi)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Nguyễn Thị Ngon (gđ. Đặng Tiến)
Maria Nguyễn Thị Vĩnh mới qua đời (Hưng và Ánh Tuyết)
Têrêsa Maria Lan Edmonds (gđ. Lê Văn Kiểm)
Nguyễn Song Hồng xin tạ ơn thánh Giuse
Rina Nguyen xin ơn bình an của Chúa và Mẹ Maria
Gia đình Phạm Thảo Khuy xin ơn bình an cho các con trong năm học mới

Chúa Nhật XX Thường Niên: 20/08/17 - 9 giờ 30 sáng
Andrê Huỳnh Hồng Phong (vợ và con trai)
Augustinô Nguyễn Phước Châu (Nguyễn Thị Trang)
Đôminicô Bùi Kim Sơn (gđ. Bùi Quốc Nam)
Gioakim Nguyễn Trường Sơn (Đạo Binh Hồn Nhỏ)
Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hoành (Nguyễn Tâm)
Giuse Mai Huy (Hà Thị Cẩm)
Giuse Mai Kim Huy (Nhóm Lễ Sinh)
Phanxicô Nguyễn Văn Hùng (Nguyễn Thị Sỹ Hoa)
Phanxicô Xaviê Châu Vân Mẫn
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Phêrô Bùi Văn Chung (Nguyễn Đức Minh)
Phêrô Nguyễn Hoàng Hải (Nguyễn Hoàng Sơn)
Phêrô Nguyễn Hoàng Phong (Nguyễn Hoàng Sơn)
Phêrô Phạm Quỳnh (Hội Các Bà Mẹ Công Giáo)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (gia đình)
Vincentê Đỗ Xuân Hồng (vợ và các con cháu)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Catherine Trương K. Ngân (Đạo Binh Hồn Nhỏ)
Helena Ngô Quý Thùy Dương (gđ. Scott Hùng Hoàng)
Lucia Châu Thị Út
Maria Kim Johnson mới qua đời (gđ. Nguyễn Văn Tú)
Maria Nguyễn Mộng Yên (Nguyễn Đình Thục)
Maria Nguyễn Thị Ba (Phạm Văn Giấy)
Maria Phạm Thị Bé (gia đình Thu Hằng)
Têrêsa Maria Trần Thị Lan (Tý và Lộc)
Các linh hồn ông bà cha mẹ (gđ. Nông H. Phú)
Âu Mỹ Linh xin ơn tin cậy mến
Bạch Ngọc xin ơn bình an
Hoàng Dung xin ơn bình an và như ý

Chúa Nhật XX Thường Niên: 20/08/17 - 12 giờ trưa
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Cha Antôn Trịnh Ngọc Văn (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Antôn Nguyễn Văn Thắm (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Antôn Nguyễn Văn Thiết (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Antôn Trịnh Tuận (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân (ca đoàn Seraphim)
Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Liêm (gia đình)
Gioan Baotixita Vũ Đình Duyên (gia đình)
Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Giuse Bùi Văn Mai (Bùi Thư)
Giuse Bùi Văn Mùi (Bùi Thư)
Giuse Bùi Văn Minh (Bùi Thư)
Giuse Bùi Văn Tuất (Bùi Thư)
Giuse Đặng Trần Hùng (Cao Kim Dung)
Giuse Đặng Trần Hùng (gia đình Sài Gòn USA)
Giuse Đặng Văn Minh (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Giuse Đào Văn Sín lễ giỗ (Bà Đào)
Giuse Hoàn Trần (Bùi Thư)
Giuse Mai Huy (Hà Thị Cẩm)
Giuse Mai Kim Huy (Nhóm Lễ Sinh)
Giuse Nguyễn Văn Giáng (gia đình, Sáng và các em : Linh, Thủy, Châu, Nữ)
Giuse Phạm Ngọc Thanh (ÔB. Khánh)
Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Rễ (Vũ Nguyễn)
Phaolô (Bà Nhãn)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Phêrô Bùi Văn Chung (Huynh Đoàn Đaminh)
Phêrô Hùng (gđ. Phạm Quốc Tiến)
Tađêô Nguyễn Xuân Xương (gđ. Nguyễn Xuân)
Thomas Trần Hải (Bùi Thư)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (gđ. Sài Gòn - USA)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Huynh Đoàn Đaminh)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Nguyễn Thị Kim Tiếng)
Anna Lê Thị Tú (gia đình)
Anna Lê Thị Tú (ÔB. Nguyễn Khắc Trực)
Anna và Gioan Trần Hanh (Bùi Thư)
Mácta Trương Thị Lạc (gia đình Trương Thị Xuân)
Margatita Mai Lee (Robert Lee)
Maria Bùi Thị Dần (Bùi Thư)
Maria Bùi Thị Tốt (Thu Thủy)
Maria Đào Thị Lan (Bùi Thư)
Maria Lê Thị Nhung (gđ. Lê Ngọc Giáo)
Maria Nguyễn Thị Hỗ (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Maria Nguyễn Thị Tám (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Maria Nguyễn Thị Thìn (Bùi Thư)
Maria Trần Thị Kim Liên (Bùi Thư)
Maria Trần Thị Kim Vui (Bùi Thư)
Các linh hồn tiên nhân và các linh hồn (Trịnh Ngọc Kim)
Bà Nhãn xin ơn bình an
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhânn Gia Đình xin ơn bình an

Chúa Nhật XX Thường Niên: 20/08/17 - 7 giờ tối
Têrêsa Maria Lan Edmonds (gia đình)

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật XX Thường Niên: 20/08/17 - 2 giờ chiều
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Đaminh Phạm Đình Thái (Phạm Phương)
Đôminicô Trần Thiện Đấu lễ giỗ 6 năm (Thái Ngọc Lan)
Gioakim Nguyễn Trường Sơn (Nguyễn Phong)
Gioakim Nguyễn Trường Sơn (Nguyễn Thị Mỹ)
Phêrô Vũ Băng Đình (Nguyễn Thành Phấn)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Nguyễn Kim Quy)
Têrêsa Nguyễn Thị Yến (Trịnh Thanh Tùng)

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật XX Thường Niên: 20/08/17 - 7 giờ tối
Các linh hồn ân nhân & thân trong công cộng đoàn giáo xứ

Tất cả ý lễ được chỉ trong các Thánh Lễ của giáo xứ cũng như của cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, mỗi linh mục chủ tế hay đồng tế chỉ hưởng được một bổng lễ mà thôi, phần còn lại sẽ được chuyển giao cho Dòng Đa Minh tại Việt Nam cũng như Phụ Tỉnh Đa Minh tại Hải Ngoại để dâng lễ theo các ý chỉ khác.

 

back to top