Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa Nhiệm Kỳ 2018-2020

  • 30 September 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Quý anh chị em trong Ban Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa thân mến, 


Theo Quy Chế của Giáo Xứ, nhiệm kỳ Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa là 2 năm và có thể tái ủy nhiệm với sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ.

Nhiệm kỳ của Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa 2016-2018 sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 11, 2018, ngày cuối của Niên Lịch Phụng Vụ Năm B. Do đó, Giáo Xứ sẽ mở Khóa Huấn Luyện Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa vào Thứ Sáu, ngày 30 tháng 11, 2018, từ 7 giờ 45 tối đến 9 giờ tối.

Xin quý anh chị theo dõi Bản Tin Hiệp Nhất của Giáo Xứ để ghi danh lại và tham dự buổi học. Nếu anh chị không ghi danh và không hiện diện trong ngày đó, giáo xứ coi như anh chi tự ý rút tên ra khỏi Ban Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa.

Niên Lịch Pḥụng Vụ mới bắt đầu vào mồng 2 tháng 12, 2018 - Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng Năm C. Các tác vụ sẽ được phân chia lại: chỉ còn hai Thừa Tác Viên trong mỗi Thánh Lễ, thay vì ba như đã phân chia trước đây.

Cám ơn qúy anh chị.

Nguyễn Thành-Tuyết

 

back to top