Đổi Giờ

2 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 3, 2018. Tối Thứ Bảy, ngày 10 tháng 3, trước khi đi ngủ xin vặn đồng hồ tới 1 giờ. When local standard time is about to reach Sunday, March 11, 2018, 2:00am clocks are turned forward 1 hour to Sunday, March…
Đọc thêm...