LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO

Thứ Hai, 05.09     Ngày trong tuần XXIII Thường Niên.

Thứ Ba, 06.09      Ngày trong tuần XXIII Thường Niên.

Thứ Tư, 07.09      Ngày trong tuần XXIII Thường Niên.

Thứ Năm, 08.09   Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.  Lễ kính.

Thứ Sáu, 09.09     Thánh Phêrô Claver, linh mục.

Thứ Bảy, 10.09    Ngày trong tuần XXIII Thường Niên.

Chúa Nhật, 11.09 CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

back to top