×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

RIP - Giuse Hiu Minh Quí

Giuse Hiu Minh Quí
Giuse Hiu Minh Quí

Văn Phòng Giáo Xứ kính báo Ông Giuse Hiu Minh Quí đã được Chúa gọi về Nhà Cha lúc 9:30 phút sáng ngày 21 tháng 8, năm 2016, tại Nhà Thương Newport Beach, Orange County, Los Angeles, hưởng thọ 80 tuổi. Giáo xứ thành kính phân ưu với bà quả phụ Nguyễn Thị Tươi cùng toàn thể tang quyến và cầu nguyện cho linh hồn Giuse mau chóng được về hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin cộng đoàn giáo xứ mở chương trình tang lễ để hiệp thông trong lời cầu nguyện với tang quyến và nếu có thể, xin tham dự chương trình tang lễ để cầu nguyện cho phần rỗi của Ông Giuse Hiu Minh Quí.

NB. Ca Đoàn Anê Lê Thi Thành sẽ phụ trách hát Thánh Lễ An Táng.

Kính báo,

Văn phòng Giáo Xứ

Cha Xứ Phạm Hương, OP.  

back to top