×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

Chương Trình Chứng Nhân Tin Mừng

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

Đài Phát Thanh “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG” do Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington thực hiện. Chương trình phát thanh sẽ phát sóng vào 9 giờ sáng Chúa Nhật, trên băng tầng

  • WRLD CHANNEL 30: Cox Cable: Falls Church, Fairfax County.
  • Verizon FIOS TV: Falls Church, Fairfax County, Loudoun County, Leesburg, Prince William Country, Stafford County, Fredericksburg.

Hoặc nghe qua hệ YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCTK7Rs-ZI9TeOyEAKAjOPRg  

Đọc thêm...
Subscribe to this RSS feed