×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

Chương Trình Mừng Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập GX Featured

  • 02 September 2019 |
  • Published in Giáo Xứ
  • Written by
Chương Trình Mừng Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chủ đề : Muối Và Ánh Sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng 9 năm 2019 8:00AM – 9:00AM: Thánh Lễ (khai mạc) Chủ tế: Cha Giuse Đặng Quốc An, O.P Giảng lễ: Cha Vincente Lê Quốc Hưng, O.P 9:00AM– 9:30AM: Điểm tâm (coffee break) 9:30AM – 12:00PM:…
Đọc thêm...

Đất Nghĩa Trang Giảm Giá

Trong tháng 10, Fairfax Memorial Park sẽ bán giảm giá 20% đất nghĩa trang cho ai mua tại Nghĩa Trang Các Thánh Tử Đạo, giá thường là: $4,000.00, giá bán sale là $3,200.00 một lô. Mọi chi tiết xin liên lạc với bà Kathy LaPolla (703) 323-5202.  
Đọc thêm...