Lịch Sử

Phần đầu do Lm. Trần Bình Trọng sưu khảo sự việc xảy ra trước 1-6/1988 với Phòng Chưởng Ấn, Phòng Văn Khố Ðịa Phận, Tờ Liên Lạc Giáo Xứ, cùng với sự trợ giúp của Lm. Trần Ðình Nhi, cựu Chánh Xứ và Ô. Bùi Hữu Thư, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Xứ thời bấy giờ. Cha Trọng ghi lại sự việc diễn tiến kế tiếp tới 1-8/2000. Cố gắng đạt tới giá trị lịch sử của mỗi diễn tiến được thực hiện bằng cách dẫn chứng với niên hiệu và cả ngày tháng.

  • Phần hai do Cha Xứ Ðinh Minh Tiên bổ túc kể từ tháng 8 năm 2000.
  • Phần ba do Cha Xứ Nguyễn Ðức Vượng bổ túc kể từ tháng 8 năm 2003.
  • Phần bốn do Cha Xứ Hoàng Văn Thiên bổ túc kể từ tháng 8 năm 2012.