×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016

  • 22 June 2016 |
  • Published in Video

Chủ đề:

"Phúc cho những ai thương xót người vì họ sẽ được xót thương"

(MT 5:7)

Cha giảng thuyết: LM. Ansgar Phạm Tĩnh, Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa, New Orleans, LA

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Đọc thêm...
Subscribe to this RSS feed