×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017 - LM Giuse Đinh Văn Nghị, O.P.

Để sống tâm tình thống hối và cử hành Bí tích Hoà giải trong mùa Chay, Giáo xứ năm nay được tiếp đón cha Giuse Đinh Văn Nghị, dòng Đa Minh đến giảng tĩnh tâm cho giáo xứ.

Đề tài sẽ được chia sẻ trong ba ngày tĩnh tâm: “Những Chiếc Bánh Cho Người Lữ Hành Hạnh Phúc” - Đường Tu Đức Hy Vọng của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

  • Đề tài 1: SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI: Thái độ căn bản của người lữ hành hạnh phúc: ĐI HAY KHÔNG ĐI: không phải là vấn đề. ĐI THẾ NÀO mới là vấn đề.

  • Đề tài 2: PHÂN BIỆT GIỮA CHÚA VÀ VIỆC CỦA CHÚA: Sự chọn lựa căn bản của người lữ hành hạnh phúc: CHỌN NGƯỜI CHỨ KHÔNG CHỌN CỦA; CHỌN SỐNG CHỨ KHÔNG CHỌN VIỆC.

  • Đề tài 3: SỐNG THÁNH THỂ: Kiểu sống căn bản của người lữ hành hạnh phúc: SỐNG CÓ YÊU CÓ THƯƠNG CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ TÌNH CÓ CẢM.