Ơn Toàn Xá Cho Những Ai Tham Dự Hay Hiệp Thông Trong Lời Cầu Nguyện Với Đại Hội Gia Đình Thế Giới Tại Dublin

Những người Công Giáo tham dự Đại Hội Gia Đình Thế giới tại Dublin vào Tháng Tám này và cả những ai không thể tham dự được nhưng cầu nguyện chung với gia đình trong thời gian từ 21 đến 26 Tháng Tám có thể nhận được Ơn Toàn Xá.
Đọc thêm...