×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

Lớp Giáo Lý Dự Tòng sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật, mồng 2 tháng 10, 2016, từ 10:30 sáng đến 12:30 chiều và sẽ kết thúc vào Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 16 tháng 4, 2017. Xin quý ông bà, anh chị em, quý ban, ngành, đoàn thể cố gắng…
Đọc thêm...