Chúc Mừng Các Em Mới Được Lãnh Nhận Bí Tích Rửa Tội (03/09/2017)

  • 09 September 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

• Đôminicô-Phanxicô Nguyễn Hiếu Jason

• Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Andrew
• Phêrô Phan Duy Khoa
• Anna Nguyễn Ava Julice
• Catarina Lê Thảo Faith

 

back to top