Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 25 Tháng 9 Đến Ngày 01 Tháng 10, 2017

Thứ Hai, 25.09 Trong Tuần XXV Thường Niên. Thứ Ba, 26.09 Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), tử đạo.Thứ Tư, 27.09 Thánh Vin-cen-tê Phao-lô (Vincent de Paul), linh mục. Lễ nhớ.Thứ Năm, 28.09 Thánh Ven-xét-lao (Wenceslaus), tử đạo. Thánh Lô-ren-xô Ru-y (Lawrence Ruiz) và các bạn, tử đạo.Thứ Sáu,…
Xem thêm...