Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 05 - 11 Tháng 2, 2018

Thứ Hai, 05.02 Thánh A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Thứ Ba, 06.02 Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, tử đạo tại Nhật Bản. Lễ nhớ.Thứ Tư, 07.02 Trong Tuần V Thường Niên.Thứ Năm, 08.02 Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni. Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ.Thứ Sáu, 09.02 Trong Tuần V Thường…
Xem thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 29 Tháng 01 - 04 Tháng 02, 2018

Thứ Hai, 29.01 Trong Tuần IV Thường Niên. Thứ Ba, 30.01 Trong Tuần IV Thường Niên.Thứ Tư, 31.01 Thánh Gio-an Bốt-cô, linh mục. Lễ nhớ.Thứ Năm, 01.02 Thứ năm đầu tháng. Trong Tuần IV Thường Niên.Thứ Sáu, 02.02 Thứ Sáu đầu tháng. Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh (Lễ Nến).…
Xem thêm...

Mùa Thường Niên

Ngoài những mùa có đặc tính riêng biệt, còn lại 33 hoặc 34 tuần trong chu kỳ năm phụng vụ. Trong các tuần lễ này, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô; nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong…
Xem thêm...