Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 13-19 Tháng 2, 2017

Thứ Hai, 13.02 Trong Tuần VI Thường Niên. Thứ Ba, 14.02 Thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục, lễ nhớ.Thứ Tư, 15.02 Trong Tuần VI Thường Niên.Thứ Năm, 16.02 Trong Tuần VI Thường Niên.Thứ Sáu, 17.02 Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.Thứ Bảy, 18.02 Trong Tuần…
Xem thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 6-12 Tháng Hai, 2017

Thứ Hai, 06.02 Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Thứ Ba, 07.02 Trong Tuần V Thường Niên.Thứ Tư, 08.02 Thánh Giêrônimô Êmiliani. Thánh Giosepphina Bakhita, trinh nữ.Thứ Năm, 09.02 Trong Tuần V Thường Niên.Thứ Sáu, 10.02 Thánh Côláttica, trinh nữ, lễ nhớ.Thứ Bảy, 11.02 Lễ Đức…
Xem thêm...