Lớp Giáo Lý Dự Tòng

  • 05 August 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Lớp Giáo Lý Dự Tòng sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật, mồng 1 tháng 10, 2017, từ 11:00 sáng đến 1:00 trưa và sẽ kết thúc vào Chúa Nhật Phục Sinh, mồng 1 tháng 4, 2018.

Xin quý ông bà, anh chị em, quý ban, ngành, đoàn thể cố gắng giới thiệu và đưa những người chưa biết Chúa hoặc muốn tìm hiểu đạo Chúa tham dự lớp Giáo Lý Dự Tòng niên khóa 2017-2018. Xin vui lòng lấy đơn và trao cho những ai muốn tham gia Lớp Giáo Lý Dự Tòng này. Đây là việc làm truyền giáo và là nghĩa vụ của mỗi người Công giáo chúng ta. Mọi chi tiết xin liên lạc với ông bà Nguyễn Văn Thành - Tuyết: 703-887-4641 hoặc Văn Phòng Giáo Xứ.

 

back to top