Quyên Tiền Lần Hai Cho Các Linh Mục Hưu Dưỡng Của Giáo Phận Arlington

  • 14 May 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Sẽ có cuộc Quyên Tiền Lần Hai cho các linh mục hưu dưỡng của Giáo Phận Arlington cuối tuần trong hai ngày 20 và 21 tháng 5. Hiện nay có 21 linh mục hưu dưỡng và còn có thêm 20 linh mục của giáo phận sẽ về hưu trong mười năm sắp tới. Xin đóng góp cho lần quyên tiền này. Cám ơn sự yểm trợ của quý vị.

 

back to top