Thư Chấp Thuận Kết Quả Bầu Cử Và Phê Chuẩn Ban Chấp Hành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Tâm Nhiệm Kỳ: 2018 – 2021

  • 15 April 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Tôi Lm. Giuse Trần Trung Liêm, O.P., Chánh xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Phận Arlington, USA, gởi Tr. Maria Anna Từ Ngọc Như Ý (Đoàn Trưởng vừa mãn nhiệm), đã nhận được “Đơn Xin Hợp Thức Hoá Tân Ban Chấp Hành Đoàn Thánh Tâm Nhiệm Kỳ 2018-2021”.

Qua văn thư này, tôi chấp thuận kết quả bầu cử Tân Ban Chấp Hành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Tâm nhiệm kỳ 2018-2021, được tổ chức ngày 14 tháng 1, 2018. Tôi cũng phê chuẩn các chức vụ trong Ban Chấp Hành gồm có: Chị Têrêsa Nguyễn Thị Hồng Nhung (Đoàn Trưởng), Anh Lôrenxô Nguyễn Thái Sơn Patrick (Phó Quản Trị), Anh Giuse Huỳnh Bá Nhân Nguyên (Phó Nghiên Huấn), Anh Tôma Thiện Nguyễn Duy Jonathan (Thư Ký) và Chị Maria Trần Việt Phương Thảo (Thủ Quỹ).

Tôi cũng truyền cho mọi đoàn viên của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Tâm, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Phận Arlington, tiếp nhận các anh chị này là Ban Chấp Hành thực thụ và hợp pháp của mình. Tôi cũng uỷ nhiệm chị Tân Đoàn Trưởng lo liệu để tổ chức nghi thức tuyên thệ và nhậm chức của các anh chị trong Tân Ban Chấp Hành.

Làm tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Alrington, Virginia, USA, ngày 4 tháng 4 năm 2018.

Lm. Giuse Trần Trung Liêm, O.P.
Chánh Xứ

 

back to top