Thư Chấp Thuận Kết Quả Bầu Cử Và Phê Chuẩn Ban Chấp Hành Ca Đoàn Ave Maria Nhiệm Kỳ: 2018 – 2020

  • 12 May 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Tôi Lm. Giuse Trần Trung Liêm, O.P., Chánh xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Phận Arlington, USA, gởi Chị Maria Viên Bích Hoà (Ca Đoàn Trưởng vừa mãn nhiệm), tôi đã nhận được email gởi ngày 28 tháng 04, 2018 thông báo kết quả Bầu cử Ban Chấp Hành Ca Đoàn Ave Maria nhiệm Kỳ 2018-2020.

Qua văn thư này, tôi chấp thuận kết quả bầu cử Ban Chấp Hành Ca Đoàn Ave Maria nhiệm Kỳ 2018-2020 được tổ chức ngày 26 tháng 3, 2018 vừa qua với sự hiện diện của tôi, Lm. Giuse Trần Trung Liêm, OP. Tôi cũng phê chuẩn các chức vụ trong Ban Chấp Hành gồm có: Chị Maria Viên Bích Hoà (Ca Đoàn Trưởng tái đắc cử nhiệm kỳ II), Anh Antôniô Trần Kim Bài (Ca Đoàn Phó), Anh Giuse Lê Quốc Dũng (Thư Ký), Chị Maria Vũ Thu Cúc (Thủ Quỹ), Chị Francis Xaviê Cabrini Trịnh Tường Thiên Nga (Ca Trưởng) và Chị Anna Nguyễn Dung Thanh (Ca Phó). Tôi cũng truyền cho mọi ca viên của Ca Đoàn Ave Maria thuộc giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Phận Arlington, VA, tiếp nhận các anh chị em này là Ban Chấp Hành thực thụ và hợp pháp của mình.

Làm tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia, USA, ngày 08 tháng 5 năm 2018.

Fr. Giuse Trần Trung Liêm, O.P.
Chánh Xứ

 

back to top