Xin Vâng! Fiat!

Xin Vâng

Chúa đã sai Thiên Thần báo tin vui,
Cho Trinh Nữ thụ thai Đấng Cứu Đời.
Bởi quyền năng cao cả Thánh Thần Chúa,
Để cứu rỗi nhân sinh bởi Ngôi Lời.

Trinh Nữ Ma-ri-a đã xin vâng,
Lời phán Mẹ đã tin cậy vững vàng .
Mặc dầu đã hứa hôn với người ấy,
Thánh Giu-se, người bạn trăm năm.

Mẹ đã thưa: “Này tôi là một nữ tì,
“Xin thực hiện nơi tôi như đã tiên tri.”
Mẹ đã trở nên Đấng mang đầy ân sủng,
Một người phụ nữ có phúc chẳng ai bì.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nghe lời,
Để biết xin vâng theo Thánh Ý của Người.
Và luôn luôn noi gương sáng của Đức Mẹ,
Cương quyết trọn đời đi theo Chúa mà thôi.

Bùi Hữu Thư

Lễ Truyền Tin 24/3/2017

Rate this item
(0 votes)
back to top